Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie formę aktu notarialnego albo poświadczenia notarialnego zastrzeżono między innymi dla następujących czynności:

Wszelkie porady związane z dokonywaną czynnością notarialną są udzielane bezpłatnie.
 1. umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości i umowy przenoszącej własność w wykonaniu istniejącego zobowiązania (art. 158 k.c.), np. umowy sprzedaży, darowizny,
 2. umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o przedłużenie użytkowania wieczystego i umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste (art. 234, 236 § 3 i 237 k.c.),
 3. oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego (art. 245 § 2 kc),
 4. oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu lub prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości (art. 593 § 2 i 597 § 2 k.c.),
 5. oświadczenia darczyńcy w umowie darowizny (art. 890 k.c.),
 6. umowy o dział spadku (zniesienie współwłasności) obejmujące nieruchomość (art. 1037 § 2 k.c.),
 7. umowy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 46 k.r.o.),
 8. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1048 k.c.),
 9. umowy zbycia spadku (art. 1052 § 3 k.c.),
 10. umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 172 ust.2  u.ospółdz.mieszk.),
 11. umowy spółki komandytowej lub statutu komandytowo-akcyjnej (art. 106 i 131 k.s.h.),
 12. oświadczenia nowego komplementariusza, a także oznaczenia wartości jego wkładów oraz zgody na brzmienie statutu (art. 136 § 2 k.s.h.),
 13. umowy lub aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 157 § 2 k.s.h.),
 14. czynności prawnej (np.: umowa) między wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., będącym zarazem jedynym członkiem zarządu, a reprezentowaną przez niego spółką,
 15. poświadczenia notarialnego wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (art. 26 k.s.h.),
 16. protokołu zawierającego uchwałę o zmianie umowy spółki z o.o. , a także o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 k.s.h. (art. 255 k.s.h. w związku z art. 104 § 4 prawa o notariacie),
 17.  oświadczenia dotychczasowego wspólnika w sp. z o.o. o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów (art. 258 k.s.h.), oraz oświadczenia nowego wspólnika zawierające przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej (art. 259 k.s.h.),
 18. oświadczenia wszystkich członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego w przypadku określonym w art. 199 § 4 i § 5 k.s.h. zamiast uchwały zgromadzenia wspólników (art. 265 § 4 k.s.h.),
 19. uchwała wspólników sp. z o.o. o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza (art. 270 k.s.h.),
 20. aktu zawiązania i statutu spółki akcyjnej (art. 301 k.s.h.),
 21. złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki akcyjnej do rejestru, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, w przypadku określonym w art. 310 k.s.h.,
 22. zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi (wyrażona w jednym lub kilku aktach notarialnych – art. 313 ksh),
 23. do zgłoszenia spółki akcyjnej oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu (art. 321 ksh),
 24. w sytuacji określonej w przepisie art. 331 ksh po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych, spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, firmy inwestycyjnej lub banku,
 25. umowy między spółką akcyjną, a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, w przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa wyżej, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, (czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką). O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.
 26. protokół zawierający uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 421 k.s.h. w związku z art. 104 § 4 prawa o notariacie),
 27. uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępująca uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stosownie do art. 446 k.s.h.,
 28. w przypadku umorzenia akcji w trybie art. 359 § 7 lub art. 363 § 5 uchwałę walnego zgromadzenia zastępuje uchwała zarządu zaprotokołowana przez notariusza (art. 455 k.s.h.),
 29. oświadczenie wszystkich członków zarządu, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy art. 458 k.s.h.,
 30. uchwała, o której mowa w § § 1-3 art. 506 i 522 k.s.h. dotycząca łączenia się spółek,
 31. uchwała, o której mowa w § § 1-3 art. 541 k.s.h. dotycząca podziału spółki,
 32. plan przekształcenia w spółce jednoosobowej (art. 557 k.s.h.), przedsiębiorcy (art. 5846 k.s.h.) oraz jego oświadczenie o przekształceniu (art. 5849 k.s.h) ,
 33. uchwała o przekształceniu spółki – art. 562 k.s.h.,
 34. formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie (art. 180 k.s.h.),
 35. oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji (art. 3 ust. 1 ustawy o fundacjach),
 36. oświadczenia woli o założeniu uczelni niepaństwowej (art. 16 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym),
 37. umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47 § 1 k.r.o.),
 38. umowy lub oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali),
 39. pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 99 § 1 k.c.),
 40. zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 63 § 2 k.c.),
 41. umowy rolnika z następcą oraz umowy zawartej w celu wykonania tej umowy (art. 85 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), – oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.),
 42. statutu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (art. 23a ustawy o działalności ubezpieczeniowej w związku z art. 308 k.h.),
 43. pełnomocnictwa na podstawie art. 31 ust. 4 prawa bankowego,
 44. akty poświadczenia dziedziczenia i protokoły dziedziczenia (art. 95a i 95b Prawa o notariacie),
 45. protokoły (np. otwarcia strony internetowej), doręczenie oświadczeń, przyjmowanie na przechowanie, protesty weksli,
 46. poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu i pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 
 

a ponadto aktem notarialnym obejmuje się różne rodzaje umów np.:

 

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.3)),

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki, ,

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

15a) umowę deweloperską,

16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.4)),

18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

19) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Dokumenty oraz ich czas przechowywania w kancelarii

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, a w szczególności oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez notariusza, który je sporządził, przez okres 10 lat. W tym czasie nie można ich wydawać poza kancelarię. Po upływie tego okresu oryginały przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Dodać przy tym należy, iż oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

Strony umowy objętej aktem notarialnym otrzymują po jej podpisaniu Wypisy z tego aktu mające moc prawną oryginału.

TUTAJ znajdziesz zestawienie dokumentów, które należy przygotować dla powyższych czynności.