Kancelaria

imageNotariusz jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu czynności powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Notariusz jest zobowiązany udzielać stronom wyczerpujących wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności. Akty i dokumenty powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje się na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Tajemnica

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem chyba, że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) – w zakresie określonym przepisami ww. ustawy. To samo dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów.

Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.

Nasza Kancelaria, w celu zachowania najwyższego poziomu ochrony danych klientów i bezpiecznego ich przechowywania, wprowadziła z dniem jej uruchomienia pisemną procedurę ochrony danych osobowych, którą zarówno notariusze, jak i pracownicy są obowiązani przestrzegać

Dokumenty

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, a w szczególności oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez notariusza, który je sporządził, przez okres 10 lat. W tym czasie nie można ich wydawać poza kancelarię. Po upływie tego okresu oryginały przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Dodać przy tym należy, iż oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.
Strony umowy objętej aktem notarialnym otrzymują po jej podpisaniu Wypisy z tego aktu mające moc prawną oryginału.